Quý vị có cần viết ra câu trả lời bằng tiếng Anh không?